Základy

Základy domu, ať už jde o základové pasy nebo desku, nejsou jen obyčejným kusem betonu, ale důležitou a základní součástí stavby se zásadním vlivem na její fungování a trvanlivost. Do navrhování poměrů cementu, vody, plniva, přísad a příměsí, míchání betonu a jeho ukládání proto není radno pouštět se na vlastní pěst. V podstatě nikdy nedosáhneme optimální receptury. Namíchat dostatečné množství betonu o stále stejné kvalitě je nereálné a navíc při betonáži pasů často dochází k přerušení prací. Do výkopu se mezitím sunou jeho stěny, což má za následek špatné navázání jednotlivých částí pasu. Častým důsledkem podobného „domácího kutilství“ bývá nehomogenní konstrukce základů, která vede k nerovnoměrnému sedání objektu, což s sebou nese po celou dobu životnosti objektu praskání nosného i nenosného zdiva a další nepříjemnosti

JAK BETONOVAT HUSTĚ VYZTUŽENÉ DESKY

Základové desky přenášejí tíhu celé stavby do podloží. Často bývají značně vyztuženy, protože podloží bývá nerovnoměrně nebo málo únosné a deska jako základ již není opravitelná. Vybetonování hustě vyztužené desky je náročné na čas, pracovní sílu a z toho plynoucí výslednou kvalitu. Nejlepším řešením vlastní betonáže je použití lehce zpracovatelného nebo samozhutnitelného betonu Easycrete, který dokonale vyplní všechny prostory v bednění a ideálně “obteče” výztuž. Easycrete nevyžaduje náročné hutnění, mnohdy postačí pouze “srovnání” povrchu “pohoupáním” tyčí kruhového průřezu.

Vysoce tekutý a velmi lehce zpracovatelný beton s dobrou pevností a odolností proti vnějším vlivům a s kvalitním povrchem Easycrete vám zajistí kvalitní konstrukce základů, které při sedání objektu odstraní nepříjemné praskání nosného a nenosného zdiva.

ALTERNATIVA PROFILOVÉ VÝZTUŽE V ZÁKLADECH RODINNÉHO DOMU


Při stavbě rodinného domu se nejčastěji pro založení objektu používá základový pas. Na první pohled je to nejjednodušší konstrukce. Stačí pouze vybagrovat správně tvar základu do podloží a následně do něj provést betonáž. Často však dojde k časové prodlevě a do výkopu se sesunou stěny či při betonáži dojde k opakovanému přerušování prací, což má za následek špatné navázání nebo nenavázání jednotlivých částí pasu. Základové pasy nebývají zpravidla vyztužené, a tak je mohou rovněž přerušit trhliny. Konečným důsledkem bývá nehomogenní konstrukce základů, která vede k nerovnoměrnému sedání objektu, což s sebou nese nepříjemné popraskání nosného i nenosného zdiva, které pak trvá po celou dobu životnosti objektu.

Všechna tato negativa lze jednoduše eliminovat, když pro kompaktní základovou desku použijete beton Steelcrete. Ten je totiž  vyztužen ocelovými vlákny-drátky (dávka cca 30 kg/m3). Pro základy domu je zpravidla využíván Steelcrete s pevností C 25/30. Pro jednotlivé objekty se však navrhuje typ betonu a množství drátků individuálně. Základová pláň se urovná do požadované nivelety, osadí a zafixují se prostupy (voda, el. proud a odpady), položí se podkladní folie a obední se obvod základové desky. Zhruba tři potřebné autodomíchávače Steelcrete s ocelovými drátky jsou bez větší námahy schopni uložit dva pracovníci asi za polovinu pracovní směny. Výhodou tohoto postupu je značná úspora času, efektivita, kvalita (kompaktní únosný základ) a především dům bez trhlin.

PODSKLEPENÝ RODINNÝ DŮM

V případě podsklepených prostorů v rodinném domě je pro realizaci tzv. „bílých van“, tedy vodotěsných konstrukcí umístěných pod povrchem země vhodné použít drátkobeton Steelcrete. Využití betonu s obsahem ocelových vláken zde umožňuje lepší přenos sil při namáhání konstrukce. V tomto případě se používá drátkobeton s vyšší pevností, zpravidla C 30/37. K realizaci bílých van je také možné použít vodonepropustný beton Permacrete. Vhodný typ konzultujte s technologem.

FOTOREPORTÁŽ Z REALIZACE ZÁKLADOVÉ DESKY DRÁTKOBETONEM STEELCRETE

Přesvědčte se na vlastní oči, jak snadno a rychle lze dnes řešit výstavbu základové desky pro rodinný dům. Konkrétně při demonstraci betonáže základové desky drátkobetonem Steelcrete na stavbě ve Velkých Popovicích. Investor zvolil právě tento stavební materiál, protože mu v projektu plně nahradil klasickou ocelovou výztuž. Samotná realizace stavby základové desky v ploše 190 m² (od příjezdu autodomíchávače s čerpáním betonu, po zpracování dopožadované roviny) trvala v partě dvou stavebníků přibližně dvě hodiny.

  • 8:00 - 8:30 hod - Na stavbě bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky před samotnou betonáží v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu.   V betonárně se začíná se míchat Steelcrete podle zvolené receptury.

Bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu      Začíná se míchat drátkobeton STEELCRETE podle zvolené receptury

  • 8:40 - 9:30 hod. Na betonárně probíhá kontrola kvality betonu Steelcrete včetně odběr vzorků na kontrolní testy. Na stavbu přijíždí čerpací technika pro čerpání betonu.

STEELCRETE - zkouška rozlivu v betonárně, stanovení konzistence, odběr vzorků na kontrolní testy    Příjezd čerpací techniky na stavbu

  • 9:45 - 10:15 hod. Přijíždí první mix betonu na stavbu, začíná betonáž (čerpání betonu na plochu budoucí základové desky rodinného domu). Současně se beton zpracovává do roviny základové desky.

Příjezd prvního mixu na stavbu, zahájena betonáž (čerpání betonu na plochu budoucí základové desky rodinného domu)   Betonáž pokračuje současně se zapracováním do roviny základové desky

  • 10:45 hod. Zpracování základové desky do požadované roviny na stavbě rodinného domu.

  • 12:00 hod. Rovná hotová základová deska z drátkobetonu Steelcrete

Zpracování základové desky do požadované roviny     Rovná hotová základová deska z drátkobetonu STEELCRETE

FOTOREPORTÁŽ Z REALIZACE BÍLÉ VANY

Bílá vana je v současné době často vyhledávanou alternativou řešení hydroizolačních systémů pro technologii zakládání stavby. Jedná se o vodonepropustnou betonovou konstrukci, u které železobetonová konstrukce přejímá vedle statické funkce nosné konstrukce i funkci hydroizolační tzv. proti prosakující vodě. Je vhodným řešením nejen u podzemních částí bytových a administrativních komplexů, ale také u podsklepených rodinných domů. V zahraničí se tímto způsobem řeší také tunelové a jiné inženýrské stavby. Základem funkce bílé vany je nejen správně navržený beton, ale i správně navržená konstrukce a v neposlední řadě také technologicky správné provedení konstrukce a správně navržené spáry a prostupy. Speciálně navržený beton pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí vyrábí skupina Českomoravský beton pod názvem PERMACRETE.

1)  Návrh konstrukce bílé vany

Dle TP ČBS 02(rakouská OVVB směrnice) by měla tloušťka betonové konstrukce činit min. 300 mm.Konstrukci je nutné z hlediska vzniku trhlin vyztužit, a to s ohledem na vynucená namáhání (hydratační teplo, smrštění) i na vnější zatížení (vlastní tíha, užitné zatížení). Výztuž se navrhuje na maximálně přípustnou šířku trhliny. Šířka trhliny je předepsána dle využití konstrukce a dle zatížení vodou. Tvarově je vhodné omezit výškové skoky v základové desce. Pokud jsou nezbytné, je vhodné přidat kompresní vrstvu, ošetřit vodorovné pracovní spáry a provést náběhy.

2)  Příprava podkladu pod bílou vanu

Po zhutnění podloží následuje realizace tzv. podkladních betonů.  Realizace podkladních betonů je nutná jako ochrana základové spáry před povětrnostními vlivy po dobu přípravy betonáže základové desky. Další funkcí je zamezení znečištění betonu a výztuže zeminou. Pro realizaci podkladních betonů se běžně používá beton pevnostní třídy C12/15 nebo nižší. U základových desek velkých rozměrů doporučuje TP ČBS 02 provedení separační vrstvy mezi podkladní beton a základovou desku. Tato vrstva omezuje tření mezi podkladním betonem a základovou deskou a omezuje tak vznik tahových sil v základové desce.

3) Vyztužení základové desky

Množství a typ výztuže uvádí projekt a vychází z typu a účelu konstrukce. Oproti běžným konstrukcím se vyztužení nenavrhuje pouze na vnější zatížení, ale hlavně i na vynucená namáhání od teploty při hydrataci betonu a od objemových změn betonu. Důležité je zejména na počátku specifikovat maximální přípustnou trhlinu a na tuto šířku potom vyztužení navrhnout. V případě základových desek bílých van je ve většině případů nutné vyztužit konstrukci tuhou výztuží, popřípadě tuhou výztuží v kombinaci s rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky).

4)  Těsnění pracovních spár

Spáry je nutné opatřit vhodnými těsnicími profily. Doporučuje se před realizací zpracovat a odsouhlasit mezi účastníky výstavby detaily provedení všech spar. Jako těsnící prvky mohou posloužit různé PVC nebo FPO pásy, nebo těsnící plechy. Těsnicí prvky pracovních nebo dilatačních je vždy nutno správně osadit a zabetonovat. Vždy je třeba postupovat dle technických listů dodavatele těsnícího prvku.

 

5) Specifikace a výroba betonu

Dle Normy ČSN EN 206-1 nelze specifikovat parametry, které by měl beton pro bílé vany splňovat. Proto byl ve skupině Českomoravský beton vyvinut beton PERMACRETE. PERMACRETE® je značkový transportbeton vyráběný na betonárnách Českomoravského betonu dle ČSN EN 206-1. Jedná se o speciálně navržený beton pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých pod pojmem "bílá vana". Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířkutrhlin v konstrukci od objemových změn. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti beton usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnícími profily. Vzhledem k výraznému omezení vývoje hydratačního tepla a tím i teplotního gradientu je Permacrete vhodný i pro masivní konstrukce. Vlastnosti vyráběného betonu jsou průběžně kontrolovány, před dopravením na stavbu probíhá ještě kontrola kvality betonu včetně odběru vzorků na kontrolní testy.

6) Doprava betonu na staveniště

Doprava betonu na stavbu je zajištěna autodomíchávači. Směs není možné vyrábět v suchém stavu, nebo v konzistenci pro převoz sklápěčkami. Beton je čerpatelný běžnými čerpadly na beton. Kromě čerpání je možné ukládání betonu do konstrukce také dalšími prostředky jako jsou např. bádie.

 

7)  Čerpání betonu

Ukládání čerstvého betonu je možné pomocí pístového čerpadla s výložníkem. V případě použití potrubí je možné beton čerpat až na vzdálenost až 120 m vodorovně a 30 m svisle. Minimální světlý průměr hadic je 125 mm.

8)  Betonáž desky

Beton PERMACRETE se hutní běžnými prostředky (vibrátory). Intenzitu hutnění je nutné přizpůsobit objednané a dodané konzistenci. Povrch základové desky je možné leštit.

9)  Ošetřování desky

Povrch hotových vodonepropustných konstrukcí  je nutné, jako u běžného betonu, začít ošetřovat neprodleně po uložení betonu s ohledem na snížení rizika vzniku trhlin. Minimální délka ošetřování se stanoví v závislosti na klimatických podmínkách, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku. Všeobecně platí, že čím déle je beton ošetřován, tím lépe, nejméně však 7 dní. Vodorovné konstrukce se ošetřují pomocí aplikace ochranného postřiku ihned po betonáži, nebo po vyleštění, případně zakrytím fólií (po dosažení pochozích pevností betonu). V zimním období je nutná ochrana před mrazem, např. zakrytím geotextilií.

10) Vyztužení stěn bílé vany

Stejně jako u desek je nutné výztuž stěn navrhnout na maximální šířku trhliny při namáhání vnějším zatížením a vynuceným namáháním. U větších objektů jsou stěnové konstrukce vyztuženy klasickou tuhou výztuží. V některých případech je ekonomicky a technicky výhodné je nahradit tuhou výztuž rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky), typicky například u stěn bílých van menších objektů.

 

11) Těsnící prvky a řízené trhliny ve stěnách

Stejně jako u spár v deskách, je nutné použít těsnící profily i ve sparách stěn. Aby se minimalizovalo riziko vzniku neřízených trhlin, je vhodné ve stěnách bílé vany vytvořit řízenou trhlinu s těsnicím profilem (např. křížový plech) ve vzdálenosti maximálně 2x výška konstrukce.

12)  Betonáž stěn

Při betonáži stěn je nutné (stejně jako u běžných konstrukcí) zabránit padání betonu z velké výšky. Se zvyšující se výškou padání betonu roste riziko rozdělení betonu a tvorba hnízd. Vibrace se provádí běžnými ponornými vibrátory a intenzita musí být přizpůsobena konzistenci betonu

13)  Ošetřování stěn

Doporučená doba odbednění konstrukcí bílých van je dle TP ČBS 02 minimálně 36 hodin. Při kratších odbedňovacích lhůtách je nutné započít maximálně do 1 hodiny po odbednění s účinným ošetřováním. Ošetřování by mělo být přizpůsobeno klimatickým podmínkám a mělo by trvat minimálně 7 dní. Za vhodné ošetřování se považuje ponechání v bednění, nanesení postřiku proti odparu v dostatečném množství, nebo zaplachtování.

14)  Hotová bílá vana

 

Betony PERMACRETE jsou navrhovány v tekutější konzistenci S4 až SF1 (lehce zhutnitelný beton), což zajistí dobré probetonování konstrukce a správnou fixaci těsnicích prvků ve spárách. Beton se díky vyšší tekutosti lépe rozteče po bednění a vyplní všechny záhyby konstrukce do všech detailů. Podrobné informace o produktu jsou dostupné na www.permacrete.cz

Předpokladem realizace kvalitní vodonepropustné konstrukce je úzká spolupráce všech zúčastněných stran na realizaci projektu. Před betonážemi nabízí společnost Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem.