Podmínky používání webu

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.lite-smesi.cz je společnost Českomoravský beton, a. s. se sídlem Beroun 660, Beroun, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7924, IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na www.lite-smesi.cz, včetně designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení a textu, na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé").

Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.lite-smesi.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto www stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Další informace Vaše důvěra je pro nás důležitá, rádi odpovíme na veškeré vaše případné dotazy týkající se používání webu www.lite-smesi.cz. Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím neváhejte nám zaslat e-mail na adresu czbeton@heidelbergmaterials.com.  

© Českomoravský beton, a. s. Všechna práva vyhrazena.